online Přihláška na kurz angličtiny

Aktuálně nabízené kurzy, školní rok 2023-24

Můžete se již nyní registrovat do kurzů.
Doporučujeme včasnou registraci z důvodu omezeného počtu míst.

Kurzy pro Děti

PONDĚLÍ 14:00 – 15:00, 14:15-15:15, nejpozději 14:30 – 15:30

8 – 10 let

SUPER MINDS 2 – 1 , mírně pokročilí

Počet lekcí: 1. pololetí – 19 lekcí, 2. pololetí – 18 lekcí
Cena za lekci: 280 Kč/60 min, výukové materiály 800 Kč

Sourozenecká sleva na kurzovném 10 % 

PONDĚLÍ 15:30 – 16:15 nebo 15:45 – 16:30

7 – 9 let začátečníci

SUPER MINDS STARTER / SUPER MINDS 1 

pouze 6 dětí ve skupině 

Počet lekcí: 1. pololetí-17 lekcí, 2. pololetí-19 lekcí
Cena za lekci: 250 Kč/45 min, výukové materiály 800 Kč

Sourozenecká sleva na kurzovném 10 %

Kurz je možné na začátku školního roku prohodit s kurzem Fun for Starters/Fun for Movers ve čtvrtek ve 14:00 nebo 14:15 dle přání většiny zájemců.

PONDĚLÍ 16:45 – 17:45

13 – 15 let

A2 – KEY for Schools

Počet lekcí: 1. pololetí – 19 lekcí, 2. pololetí – 18 lekcí
Cena za lekci: 280 Kč/60 min, výukové materiály 800 Kč

Sourozenecká sleva na kurzovném 10 % 

ÚTERÝ 16:30 – 17:15

4 – 6 let

PIPPA A POP 2

pouze 6 dětí ve skupině 

Počet lekcí: 1. pololetí – 19 lekcí, 2. pololetí – 18 lekcí
Cena za lekci: 250 Kč/45 min, výukové materiály 800 Kč

Sourozenecká sleva na kurzovném 10 %  

STŘEDA 14:00 – 15:00 nebo 14:15-15:15

10 – 12 let

SUPER MINDS 2 – 2, začátečníci a mírně pokročilí

Počet lekcí: 1. pololetí – 19 lekcí, 2. pololetí – 17 lekcí
Cena za lekci: 280 Kč/60 min, výukové materiály 800 Kč

Sourozenecká sleva na kurzovném 10 %  

STŘEDA 15:30 – 16:30

11 – 13 let

FUN FOR MOVERS / FUN FOR FLYERS

Počet lekcí: 1. pololetí – 19 lekcí, 2. pololetí – 17lekcí
Cena za lekci: 280 Kč/60 min, výukové materiály 800 Kč

Sourozenecká sleva na kurzovném 10 %

STŘEDA 16:30 – 17:30 nebo 16:45 – 17:45

13 – 15 let

A2 – KEY for Schools

Počet lekcí: 1. pololetí-19 lekcí, 2. pololetí-17 lekcí
Cena za lekci: 280 Kč/60 min, výukové materiály 800 Kč

Sourozenecká sleva na kurzovném 10 %

ČTVRTEK 14:00 – 15:00 nebo 14:15 – 15:15

10 – 12 let 

FUN FOR STARTERS/FUN FOR MOVERS

Počet lekcí: 1. pololetí – 19 lekcí, 2. pololetí – 18 lekcí
Cena za lekci: 280 Kč/60 min, výukové materiály 800 Kč

Sourozenecká sleva na kurzovném 10 %

Kurz je možné na začátku školního roku prohodit s kurzem Super Minds Starter/Super Minds 1 v pondělí 15:30 – 16:30 dle přání většiny zájemců.

ČTVRTEK 15:30 – 16:30

11 – 13 let

FUN FOR MOVERS

Počet lekcí: 1. pololetí-17 lekcí, 2. pololetí-19 lekcí
Cena za lekci: 280 Kč/60 min, výukové materiály 800 Kč

Sourozenecká sleva na kurzovném 10 %

 

ČTVRTEK 16:45 – 17:45

15 – 17 let

B1 – PRELIMINARY for Schools

Počet lekcí: 1. pololetí-17 lekcí, 2. pololetí-19 lekcí
Cena za lekci: 280 Kč/60 min, výukové materiály 800 Kč

Sourozenecká sleva na kurzovném 10%

Kurzy pro POKROČILÉ TEENAGERY A DOSPĚLÉ

ÚTERÝ 16:30 – 17:30

ONLINE B2 – First for Schools ( dříve FCE)

Počet lekcí: 1. pololetí – 19 lekcí, registrace na 2. pololetí dle zájmu

Cena za lekci: 300 Kč/60 min, učebnice včetně elektronické verze 800 Kč

Kurz obsazen.

ÚTERÝ 18:00 – 19:00

ONLINE Pre-Intermediate A2-B1

Počet lekcí: 1. pololetí-18 lekcí, 2. pololetí-18 lekcí

Cena za lekci: 250 Kč /60 min, učebnice včetně elektronické verze 800 Kč

Volná kapacita: 1 volné místo

Zájemce srdečně zveme do tohoto kurzu na ukázkovou lekci zdarma. 

Prosíme přihlašte se na ukázkovou lekci přes online formulář nebo telefonicky.

ČTVRTEK 18:30 – 19:30

Udržovací kurz Intermediate B1 a B1+

Počet lekcí: 1. pololetí-15 lekcí, 2. pololetí-18 lekcí
Cena za lekci: 250 Kč/60 min, výukové materiály zdarma 

Volná kapacita: 1 volné místo

Zájemce srdečně zveme do tohoto kurzu na ukázkovou lekci zdarma. 

Prosíme přihlašte se na ukázkovou lekci přes online formulář nebo telefonicky.

PÁTEK 7:30 – 8:30

ONLINE C1 – Advanced ( dříve CAE ) – udržovací

Počet lekcí: 1. pololetí-16 lekcí, 2. pololetí-18 lekcí

Cena za lekci: 300 Kč/60 min bez učebnice

Kurz obsazen.

 

Volba kurzu

Ukázková lekce: Pokud se chcete přihlásit pouze na ukázkovou lekci, proveďte prosím přihlášení pomocí formuláře v příslušné podstránce kurzů, kterou si vyberete na tomto odkazu nebo kliknutím na tlačítko níže. Pokud se chcete registrovat, pokračujte na výběr požadovaného kurzu.

Cena vybraného kurzu: Kč + 800 Kč za materiály

Kurzovné se platí hotově nebo převodem na účet pod VS = číslo faktury jednorázově nebo ve dvou splátkách, za 1. a za 2. pololetí nebo dle individuálního splátkového kalendáře. Náhrada za zameškané lekce je po předchozí domluvě s lektorem možná v jiném kurzu. V případě dlouhodobé nepřítomnosti (déle než měsíc nepřetržitě) je možné se s lektorem domluvit na kompenzaci.

Osobní údaje

I. Jazyková škola

Mgr. Jaroslava Paruchová, IČO: 87134411 se sídlem Hynka Bíma 704, 666 01 Tišnov (dále jen „Jazyková škola“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto VOP upravují smluvní vztah mezi Jazykovou školou a studentem jazykových kurzů, resp. zákonným zástupcem v případě, kdy student je nezletilé dítě, a jsou pro zúčastněné strany závazné. Tam, kde to z logiky věci vyplývá, se dále „studentem“ označuje i zákonný zástupce v případě studenta, který je nezletilým dítětem. Cílem Jazykové školy je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání angličtiny.

Smluvní vztah mezi Jazykovou školou a studentem vzniká na základě vyplnění a podpisu přihlášky.

II. Kurzovné

 1. Kurzovné se hradí bankovním převodem.
 2. Kurzovné je hrazeno buď jednorázově nebo ve dvou splátkách, kdy první splátka ve výši jedné poloviny kurzovného včetně učebnic a je hrazena do 14 dnů ode dne vystavení faktury v příslušném kalendářním roce a druhá splátka ve výši jedné poloviny kurzovného je hrazena do 31.1. roku následujícího, a to dle volby studenta vyznačené v přihlášce do kurzu angličtiny. Kurzovné se hradí na základě vystavené faktury.
 3. Nové číslo účtu Jazykové školy je 670100-2210021191/6210 , variabilní symbol platby je číslo faktury.
 4. Dostane-li se student při plnění závazků ze smlouvy o poskytování kurzu angličtiny do prodlení, může po něm Jazyková škola požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den z prodlení.

III. Změny, ukončení smlouvy

 1. Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou. Stornování zařazení do kurzu po zahájení kurzů – storno poplatek:100 % kurzovného. Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy Jazyková škola poskytla studentovi možnost zúčastnit se kurzu podle požadavků uvedených v přihlášce a student toho nevyužil. V případě ukončení docházky a za zmeškané lekce se kurzovné nevrací.
 2. Jazyková škola si vyhrazuje právo zrušit skupinu s počtem studentů nižším než 5 a nabídnout studentovi možnost pokračovat s jinou skupinou (obdobného věku a úrovně jazykových znalostí) pokud tato skupina existuje či navýšit cenu stávajícího kurzu, pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění studenti kurzu.
 3. Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna místa konání, přesunutí nebo zrušení hodiny, změna lektora apod.) a zároveň si vyhrazuje právo z vážných důvodů na zrušení kurzu, případně jeho části.
 4. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.
 5. V případě zrušení kurzu nebo jeho části Jazykovou školou bez náhrady, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného za lekce, které se neuskuteční.
 6. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku studenta převedena na jeho účet do 14 dnů.
 7. Jazyková škola si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu a to v případě, že svým chováním závažným způsobem narušuje průběh kurzu (a to i přes upozornění, příp. projednání se zákonným zástupcem studenta). Jazyková škola je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

IV. Zdravotní stav studenta

 1. Student je povinen zhodnotit svůj zdravotní stav před začátkem každé vyučovací hodiny tak, aby nedošlo k nakažení ostatních studentů kurzu angličtiny při výuce.
 2. Je –li student nezletilý, je zákonný zástupce zodpovědný za zdravotní stav studenta a jeho způsobilost účastnit se kurzů angličtiny a v případě nemoci zajistit, že se student kurzu neúčastní, aby nedošlo k nakažení ostatních studentů při výuce.

V. Výuka, zameškané hodiny

 1. Výuka probíhá vždy v řádně dohodnutém termínu. Výuka se nekoná o státních svátcích a v době školních prázdnin. O případných změnách v harmonogramu (např. o konání či nekonání výuky v období školních prázdnin) bude rozhodnuto s přihlédnutím na zájem většiny studentů ve skupině a na základě dohody s lektorem v daném kurzu. Studenti budou o této změně včas informováni.
 2. Jazyková škola za neúčast studenta ve výuce neposkytuje žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
 3. Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany Jazykové školy, je studentovi poskytnut náhradní termín.
 4. V odůvodněném případě bude studentovi nabídnuta možnost nahradit si zameškané hodiny (řádně omluvené) v rozsahu max. 2 vyučovacích hodin za celý kurz. Řádné omluvení hodiny je třeba provést emailem na emailovou adresu: info@anglictinatisnov.cz nejméně 24 hod. před konáním kurzu.
 5. Výuka v jazykových kurzech končí zpravidla ve 2. polovině června. Do konce června probíhají náhradní hodiny ve stejném čase kurzu dle dohody, kde má student možnost nahradit si zameškané nebo řádně omluvené hodiny.
 6. V případě dlouhodobé odůvodněné nepřítomnosti studenta je možná náhrada zameškaných hodin řešena individuálně.
 7. Výukové materiály jsou zahrnuty v celkové ceně.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Student, resp. zákonný zástupce, bere na vědomí, že Jazyková škola zpracovává za splnění podmínek stanovených v čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”), osobní údaje studenta, resp. zákonného zástupce, po dobu studia studenta angličtiny v Jazykové škole, a následně ještě pět let od ukončení jeho studia, nestanoví-li právní předpisy delší lhůtu pro uchování dokumentace obsahující tyto osobní údaje.
 2. Jazyková škola v souladu s ustanovením čl. 13 GDPR informuje, že osobní údaje studenta budou zpracovány za účelem plnění smlouvy o poskytování kurzu angličtiny a dalších právních povinností, které se na Jazykovou školu vztahují.
 3. Student, resp. zákonný zástupce, se před podpisem těchto VOP seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou uveřejněny na stránkách www.anglictinatisnov.cz. Poskytnutí osobních údajů Studenta, resp. zákonného zástupce, je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění Jazykové školy při poskytování kurzu angličtiny, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.
 4. Student, resp. zákonný zástupce, prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem výše uvedené přihlášky a podmínek a svým podpisem stvrzuje, že s těmito souhlasí.

Studio Tišnov provozované Mgr. Jaroslavou Paruchovou, IČ 87134411, se sídlem Hynka Bíma 704, 666 01 Tišnov (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.jogastudiotisnov.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Rozsah zpracování osobních údajů
– Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2. Účel zpracování
– Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
– Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4. Doba zpracování osobních údajů
– Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

5. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
– Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@jogastudiotisnov. cz

1. Rozsah zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů dětí mladších 16 let, je požadován souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním jeho osobních údajů.

Prostřednictvím našich webových stránek nás nelze kontaktovat. Vždy musíte využít Vaše emailové rozhraní a kontaktovat nás na naší emailové adrese info@jogastudiotisnov.cz nebo prostřednictvím tel. čísla 731 242 167.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Cookies

Naše webové stránky zpracovávají následující cookies: …………….….Tyto cookies neškodí Vašemu počítači ani neobsahují viry. Pomáhají nám vytvářet uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější prostředí webové stránky. Jsou to malé textové soubory uložené na Váš počítač a odesílané do prohlížeče.

Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. „cookies relace.“ Po vaší návštěvě stránky jsou automaticky smazány. Jiné soubory cookies zůstávají v paměti vašeho zařízení, dokud je nesmažete. Ty umožňují prohlížeči rozpoznat Vás při Vaší další návštěvě stránky.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás o používání souborů cookies informoval a Vy jste se mohli případ od případu rozhodnout, zda soubory cookies přijmete, nebo odmítnete. Jinou možností je nastavit prohlížeč tak, aby za určitých podmínek cookies automaticky přijímal, nebo aby je vždy odmítal, nebo aby je automaticky smazal, když prohlížeč zavřete. Zablokování souborů cookies může omezit fungování této stránky.

Soubory cookies nezbytné k umožnění elektronické komunikace nebo poskytnutí určitých funkcí, které si přejete použít (například nákupní košík), jsou ukládány podle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Provozovatel webové stránky má na ukládání souborů cookies zákonný zájem, protože se snaží zajistit optimalizovaný servis bez technických chyb. Pokud jsou ukládány také jiné soubory cookies (například ty, které se používají k analýze vašeho chování na webové stránce), bude s nimi podle těchto zásad ochrany osobních údajů nakládáno samostatně.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel webové stránky automaticky sbírá a ukládá informace, které nám Váš prohlížeč přenáší v podobě „souborů protokolu.“ Jsou to:

 • Typ a verze prohlížeče
 • Používaný operační systém
 • Referer URL
 • Jméno počítače
 • Čas odeslání požadavku
 • IP adresa
 • Tyto údaje nebudou kombinovány s údaji z jiných zdrojů.

Základem pro zpracování dat je čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR, který umožňuje zpracování dat za účelem plnění smlouvy nebo opatření smlouvě předcházejících.

2. Účel zpracování

 • Údaje, které nám poskytujete:
 • Vaše jméno a příjmení, titul
 • datum narození,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • bankovní spojení, nebo
 • v případě uzavření smlouvy, Váš podpis,

používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. vyřizování Vašich přihlášek, poskytování kurzů jógy, kontrola zdravotního stavu cvičence. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o akcích, kurzech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. K zasílání obchodních sdělení v návaznosti na náš předchozí obchodní styk, od Vás udělení souhlasu nepotřebujeme, neboť Váš souhlas vyplývá z našeho předchozího obchodního styku. V případě zasílání obchodních informací nad rámec našeho obchodního styku bude od Vás e-mailem vyžádán Váš souhlas.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@jogastudiotisnov.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

3. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům (externím spolupracovníkům), aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 • externí advokátní kanceláři;
 • externí účetní;
 • externímu daňovému poradci a auditorovi;

4. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

5. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

právo na přístup k osobním údajům;

 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování; a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
 • Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@jogastudiotisnov. cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

Berte prosím na vědomí, že kurzy mají omezenou kapacitu, a proto odešlete tuto přihlášku pouze v případě, že máte o kurz zájem. Po odeslání přihlášky Vám bude vystavena faktura a po jejím zaplacení bude přihlášení dokončeno.